TS. Lê Minh Hạnh

Nghiên cứu viên cộng tác cao cấp

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Kinh doanh, kinh tế, tài chính, quản trị

CHUYÊN MÔN

  • PhD in Business Economics, Institute of Management Control and Business Accounting, TU Braunschweig, Germany
  • MSc. in Business and Finance, Bangor Business School, Bangor University, United Kingdom

Tiểu sử

TS. Lê Minh Hạnh hoàn thành chương trình NCS về Kinh tế quản trị tại trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Braunschweig vào năm 2014. Hướng nghiên cứu chính của cô nằm trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả dựa trên các yếu tố ra quyết định của các bên liên quan sử dụng phương pháp đường viền phi tham số. Các nghiên cứu trước đây của cô tập trung vào lĩnh vực ngân hàng và giáo dục và đã được công bố ở các tạp chí khoa học uy tín bao gồm Omega – The International Journal of Management Science, Journal of Business Economics và Management Review Quarterly. Hiện tại, cô đang nghiên cứu trong chủ đề đánh giá chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững. Đồng thời, cô là giảng viên kinh tế quản trị tại Đại học Việt Đức, tại đây cô cũng là thành viên Hội đồng học thuật của Nhà trường.

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU

1. Le, M. H., Afsharian, M., & Ahn, H. (2021) Inverse Frontier-based Benchmarking for Investigating the Efficiency and Achieving the Targets in the Vietnamese Education System, Omega – The International Journal of Management Science, 102427

2. Le, M.H. & Lieu, M.L. (2020) Opening the black box of Efficient structure hypothesis: An investigation in the Vietnamese banking industry from the customer perspective, DEAIC2020 Data Envelopment Analysis International Conference, Dongguk University and Nanjing Audit University, July 2020

3. Le, M. H. (2019) Examining the sustainability frontier of 63 provinces in Vietnam via families’ positive value chain, German Conference on Operations Research 2019, 6-9.9.2019, Dresden, Germany

4. Le, M. H., Afsharian, M., & Ahn, H. (2018) Assessing the education frontier in Vietnam, 29th European Conference on Operational Research, 8-11.7. 2018, Valencia, Spain

5. Ahn, H. & Le, M. H. (2016) Decision-oriented performance measurement framework: An emphasis on rationality, in: Ahn, H., Clermont, M. and Souren, R. (Eds.) Nachhaltiges Entscheiden: Beiträge zum multiperspektivischen Performancemanagement, pp. 369-383. Springer / Fachmedien Wiesbaden

6. Le, M.H. (2015) A decision-oriented approach to performance measurement – Providing an insight into the DEA efficiency of banking institutions, European University Studies, series 5: Economics and Management Vol. 3440. Peter Lang / Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien.

7. Ahn, H. & Le, M. H. (2015) DEA efficiency of German savings banks: Evidence from a goaloriented perspective, Journal of Business Economics 85 (2015), pp. 953-975

8. Le, M.H & Ahn, H. (2015) A decision-oriented performance measurement framework: An emphasis on rationality, 13th International Conference on DEA, 24 -27.08.2015, Braunschweig, Germany

9. Le, M.H. & Ahn, H. (2014) Integrating decision making criteria into the DEA assessment of bank performance: An efficiency analysis of German savings banks using a generalized DEA model, 12th International Conference on DEA, 14.-18.04.2014, Kuala Lumpur, Malaysia.

10. Ahn, H. & Le, M.H. (2014) An insight into the specification of the input-output set for DEA-based bank efficiency measurement, Management Review Quarterly 64 (2014), pp. 3-37