Nghiên cứu điển hình

Hướng tới nền kinh tế tuần hoàn để quản lý chất thải rắn đô thị...

Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình tái chế chất thải rắn tại Việt Nam

Rác thải rắn thông thường được phân loại một cách đơn giản: rác thải rắn...

The history and current applications of the circular economy concept

The challenges of balancing industrial development, environmental and human health, and economic growth in China and...

Measuring the environmental sustainability of a circular economy

“What gets measured gets managed” - this quote by Peter Ducker reveals a pitfall for...

Towards circular economy implementation: a comprehensive review in context of manufacturing industry

The concept of circular economy (CE) is to an increasing extent treated as a solution...

Bài báo trong nước

Các bài viết của nhân sự ICED được đăng trên các báo và tạp chí...

Xuất bản chương sách “Removing Challenges for Building Resilience with Support of the Circular Economy

This chapter explores the concepts of resilience and circular economy to see if they can...