TS. Truong Nhi

Tiến sĩ Kỹ thuật, chuyên ngành Các hệ thống năng lượng tích hợp, 2016 –...

TS. Francisco Romera

Francisco is part of the Cornwall Business School at the Falmouth University (UK), being a...

Rich McClellan

Strategy & Policy | Sustainability | Transformation | Leadership Development | Circular Economy | McKinsey...

TS. Nguyễn Hữu Ninh

TS Nguyễn Hữu Ninh là Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu,...

TS. Lê Minh Hạnh

PhD in Business Economics, Institute of Management Control and Business Accounting, TU Braunschweig, Germany MSc. in...

THS. Thạch Phước Hùng

- Master of Public Policy, Fulbright Economics Teaching Program, Vietnam Program, Harvard Kennedy School, Harvard University...

THs Hoàng Thị Hồng Lộc

- Thạc sĩ Chính sách công (trường đại học Fulbright Việt Nam) - Nghiên cứu sinh ngành Kinh...

TS. Huỳnh Thị Phương Linh

• Thạc sỹ Quản lý đất và nguồn nước quốc tế • Tiến Sĩ nghiên cứu phát triển...

TS. Phùng Quốc Huy

Tiến sỹ Kỹ thuật, chuyên ngành Tài nguyên trái đất...

Lee Chan

Environmental Specialist, Monitoring and Evaluation, Project Management University of Toronto, Environmental Science (1993)...