ICED Tập trung xây dựng các nghiên cứu theo 4 nhóm chủ đề trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ

(1) Giải pháp KTTH khu đô thị & công nghiệp;

(2) Giải pháp KTTH trong nông – lâm nghiệp;

(3) Giải pháp KTTH cho hải đảo, và đô thị ven biển;

(4) Giải pháp KTTH cho một số lĩnh vực mới (rác thải nhựa, năng lượng tái tạo, chất thải điện tử).

Ngoài ra, ICED tích cực phối hợp với doanh nghiệp, nhà nước giải quyết các bài toán mới, khó khăn trong nước và trên thế giới.

 

Tư vấn

ICED cung cấp giải pháp khoa học, tư vấn dịch vụ trên cơ sở hợp tác giữa nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp và các bên có liên quan khác. Các giải pháp có tính khoa học, đổi mới sáng tạo theo các quy mô khác nhau (doanh nghiệp, ngành công nghiệp, địa phương, quốc gia). Sản phẩm mang lại là các mô hình kinh doanh (business model) có giá trị kinh tế, xã hội cao.

Đào tạo

ICED đóng góp vào việc chia sẽ kiến thức thông qua các hoạt động đào tạo (tập trung huấn luyện người đào tạo – training for trainer) để tạo mạng lưới và gia tăng tác động đến xã hội. Hoạt động đào tạo sẽ bao gồm cho học sinh, sinh viên, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhà nước.