ICED tổ chức nghiên cứu, tư vấn, đào tạo các giải pháp, xây dựng mô hình kinh doanh trên nền tảng cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn cho nhiều lĩnh vực đa dạng như dưới đây:

Khu đô thị & công nghiệp

 • Xây dựng và tư vấn về khung chính sách và pháp lý, phân tích các cơ sở và tiêu chí để xây dựng mô hình KTTH cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.
 • Xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn khu đô thị, khu công nghiệp gắn với các vấn đề nổi cộm như xử lý rác thải, năng lượng, thực phẩm, nguồn nước cấp, đô thị thông minh, khu công nghiệp sinh thái …
 • Tư vấn và chuyển giao giải pháp và công nghệ liên quan đến các vấn đề KTTH của khu đô thị, khu công nghiệp.

Nông – lâm nghiệp & Thực phẩm

 • Nghiên cứu đánh giá các mô hình hiệu quả, tuần hoàn chất thải nông-lâm nghiệp.
 • Nghiên cứu các cơ chế chính sách khuyến khích việc áp dụng KTTH trong nông-lâm nghiệp.
 • Phát triển và liên tục cải tiến mô hình KTTH nông – lâm nghiệp, tận dụng nguồn rác thải là các phế phụ phẩm trong nông nghiệp để phát triển các giải pháp hữu ích, sáng tạo, gia tăng giá trị của hoạt động nông-lâm nghiệp.
 • Nghiên cứu áp dụng IoT, block-chain trong nông-lâm nghiệp.
 
 

Hải đảo, và đô thị ven biển

 • Khảo sát điều kiện để phát triển KTTH vùng biển đảo, xây dựng khung chính sách cho các vùng liên quan đến KTTH.
 • Giải pháp về năng lượng tái tạo, vấn đề tự chủ trong nguồn nước sinh hoạt, các giải pháp liên quan đến rác thải.
 • Liên tục giám sát và cải tiến các giải pháp phù hợp với sự phát triển thực tế của vùng biển đảo, phát triển các đảo thành đảo “không rác”.
 • Kết nối kinh tế đảo với kinh tế biển, góp phần ổn định kinh tế, an ninh quốc phòng.

một số lĩnh vực mới (rác thải nhựa, năng lượng tái tạo, chất thải điện tử)

 • Nghiên cứu phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, các chính sách và giải pháp liên quan đến quản lý tái chế rác thải nhựa và NLTT.
 • Nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng công nghệ và giải pháp tuần hoàn liên quan đến rác thải nhựa và NLTT.
 • Áp dụng IoT và các công nghệ liên quan để giám sát và truy suất nguồn liệu liên quan đến các lĩnh vực này.