TS. Bạch Tân Sinh

Chuyên gia cộng tác cao cấp

TIỂU SỬ

Tiến sĩ Bạch Tân Sinh hiện là cộng sự cấp cao tại Viện Chính sách và Quản lý (IPAM), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Ilmenau, CHLB Đức với bằng Cử nhân ngành Cơ khí chính xác năm 1985. Tiến sĩ Sinh có bằng Tiến sĩ. về Khoa học Môi trường Xã hội của Đại học Alborg, Đan Mạch, và Thạc sĩ về Chính sách Khoa học và Công nghệ từ Viện Chính sách Nghiên cứu, Đại học Lund, Thụy Điển lần lượt vào năm 1998 và 1993. Tiến sĩ Sinh là Học giả Fulbright sau tiến sĩ tại Đại học California, Berkeley, Hoa Kỳ trong giai đoạn 1999-2000. Ông là giảng viên thỉnh giảng và học giả tại Trường Quản lý và Chính sách Xã hội Heller, Đại học Brandeis, Hoa Kỳ vào năm 2011.

Ông là thành viên của Mạng lưới Globelics về Hệ thống Đổi mới Quốc gia từ năm 2003 https://www.globelics.org/regional-lics/ và là thành viên sáng lập của Mạng lưới Nghiên cứu Đổi mới Asialics từ năm 2004. Tiến sĩ Sinh là thành viên Ban biên tập của Tạp chí Đổi mới Công nghệ Châu Á từ năm 2004 https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=rajt20  và là Biên tập viên Khu vực của Tạp chí Quốc tế về Phát triển, Học tập và Đổi mới từ năm 2006 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijtlid

Tiến sĩ Sinh có hơn 35 năm kinh nghiệm về phân tích chính sách trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới chính sách, môi trường và phát triển bền vững. Ông đã thực hiện hơn 20 năm nghiên cứu về quản trị và thể chế quản lý rủi ro thiên tai bao gồm quản lý lũ lụt và thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2011, ông là tác giả chính của Chương 2 – Các yếu tố xác định rủi ro: Phơi nhiễm và tính dễ bị tổn thương cho Báo cáo đặc biệt về “Quản lý rủi ro của các sự kiện cực đoan và thảm họa để thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu” (SREX) ”do Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu tổ chức (IPCC) về “Biến đổi khí hậu: Các khía cạnh mới trong rủi ro thiên tai, mức độ phơi nhiễm, tính dễ bị tổn thương và khả năng phục hồi”. Ông là Thành viên cố vấn khoa học của Sáng kiến ​​hợp tác nghiên cứu thích ứng ở châu Phi và châu Á (CARIAA) của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế, Canada và Bộ Phát triển Quốc tế, Vương quốc Anh trong giai đoạn 2012 – 2015. https://www.idrc.ca/en/initiative/collaborative-adaptation-research-initiative-africa-and-asia

Tiến sĩ Sinh đang nghiên cứu về khoa học, công nghệ và chính sách đổi mới. Các nghiên cứu gần đây của ông bao gồm các nghiên cứu về đổi mới (chính sách đổi mới, hệ thống đổi mới). Tiến sĩ Sinh chủ trì bốn Dự án do Chính phủ tài trợ: (i) Xu hướng phát triển, Tiềm năng ứng dụng và Khuyến nghị chính sách của Internet vạn vật ở Việt Nam đến năm 2025 (ii) Nghiên cứu cơ chế và biện pháp tăng cường hội nhập KH&CN của Việt Nam với ASEAN . Thuộc Chương trình ưu tiên quốc gia KX 06-11-15 về hội nhập KH&CN giai đoạn 2011-2015; (iii) Thành lập Chương trình Đổi mới Công nghệ Quốc gia; (iv) Nghiên cứu Cải thiện các Chỉ số Đổi mới đã chọn và Ứng dụng Thí điểm của Chúng để Đánh giá Năng lực Đổi mới của Doanh nghiệp trong hai Lĩnh vực được lựa chọn (sản xuất và chế biến thực phẩm) ở Việt Nam và (v) Thiết lập các chỉ số STI để đánh giá Năng lực Đổi mới.