THS. Trần Thị Diễm Phúc

Nghiên cứu viên cộng tác

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Quản lý rác thải rắn
  • Giáo dục môi trường
  • Tiêu thụ và sản xuất bền vững

Chuyên môn

Thạc sĩ khoa học về Quản lý môi trường, Khoa Kiến trúc và Môi trường, ĐH Quốc gia Singapore, Singapore (2019)

Luận văn “Áp dụng chuỗi cung ứng ngược trong quản lý rác thải điện tử : Góc nhìn từ các nhà sản xuất ở Singapore“

Chương trình đào tạo về Quản lý rác thải rắn bền vững – ISWA-SWIS Winter School, do Viện nghiên cứu chất thải rắn (SWIS) và Hiệp hội chất thải rắn quốc tế (ISWA) tổ chức tại ĐH Texas ở Arlington, Texas, USA (2016).

Cử nhân khoa học về Môi trường – Nước – Hải dương học, ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐH Việt – Pháp), Hà Nội, Việt Nam (2015).

Một số nghiên cứu tiêu biểu

  • A book chapter “Case Studies – Vietnam”, in Bhandari, P. (ed.). The Waste Crisis – A Decision-Making Tool for Developing Countries. Texas: SWIS-UTA. Submission in review, to be published in 2021.
  • Tran, T.D.P. (2016). The quantification of benefits from source separation of household waste: A case study at Cam Ha commune, Hoi An city, Viet Nam. 2016 ISWA-SWIS Winter School Proceedings. ISBN-10:0-9976542-0-1, Texas, US, 2016.