THS. Phạm Đặng Mạnh Hồng Luân

Nghiên cứu viên cộng tác

TIỂU SỬ

Nghiên cứu viên Phạm Đặng Mạnh Hồng Luân tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa Môi trường Đại học Wageningen, Hà Lan. Anh là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Môi trường với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực học thuật. Với chuyên môn sâu trong lĩnh vực Hệ thống Thông tin Địa lý (Geographic Information System – GIS) và Viễn thám cũng như Khoa học Xã hội, Th.S. Luân tham gia vào nhiều dự án có tính chất liên ngành về bảo tồn thiên nhiên và phát triển sinh kế bền vững.

Hướng nghiên cứu chính của Th.S. Luân liên quan đến áp dụng kỹ thuật Viễn thám tìm hiểu sự vận động của hệ thống tự nhiên-xã hội như chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đô thị hóa hay biến đổi diện tích rừng. Kết quả nghiên cứu là thông tin đầu vào quan trọng cho việc tìm hiểu mối quan hệ hai chiều giữa hoạt động nhân sinh và điều kiện tự nhiên.

Công bố

Quốc tế

  1. Pham, L.H., Pham, L.T.H., Dang, T.D., Tran, D.D., Dinh, T.Q., 2020. Application of Sentinel-1 data in mapping land-use and land cover in a complex seasonal landscape: a case study in coastal area of Vietnamese Mekong Delta. Geocarto Int. 0, 1–18. https://doi.org/10.1080/10106049.2020.1869329
  2. Pham, L. D. M. H., Guerra, J. D. P., Nguyen, H. Q., Korbee, D., Tran, D. D., Ho, L. H., Do, H. Q., Luu, T., Gorman, T., & Hermans, L. (2022). Socio-hydrological approach for farmer adoptability to hydrological changes: a case study in salinity-controlled areas of the Vietnamese Mekong Delta. Hydrological Sciences Journal, null-null. https://doi.org/10.1080/02626667.2022.2030865
  3. Nguyen Hong Quan, Dorien Korbee, Ho Huu Loc, Jacob Weger, Phan Thi Thanh Hoa, Nguyen Thi Thanh Duyen, Pham Dang Manh Hong Luan, Luu Thi Tang, Dang Ho Thi Phuong Thao,Ngo Thi Thu Trang, Leon Hermans, Jaap Evers, Andrew Wyatt, Chau Nguyen Xuan Quang, Ho Long Phi. Farmer adoptability for livelihood transformations in the Mekong delta: a case in Ben Tre province. Journal of Environmental management and Planning
  4. Nguyen, Q.H., Tran, D.D., Dang, K.K., Korbee, D., Pham, L.D.M.H., Vu, L.T., Luu, T.T., Ho, L.H., Nguyen, P.T., Trang, T.T., Nguyen, D.T.K., Wyatt, A., van Aalst, M., Tran, T.A., Sea, W.B., 2020. Land-use dynamics in the Mekong delta: From national policy to livelihood sustainability. Sustain. Dev. 1–2. https://doi.org/10.1002/sd.2036
  5. Thuy, B. T., Dao, A. D., Han, M., Nguyen, D. C., Nguyen, V. A., Park, , Manh Hong Luan, P. D., Thanh Duyen, N. T., & Nguyen, H. Q. (2019). Rainwater for drinking in Vietnam: Barriers and strategies. Journal of Water Supply: Research and Technology – AQUA, 68(7), 585–594. https://doi.org/10.2166/aqua.2019.054
  6. Nguyen, H.Q., Tran, D.D., Luan, P.D.M.H., Ho, L.H., Loan, V.T.K., Anh Ngoc, P.T., Quang, N.D., Wyatt, A., Sea, W., 2020. Socio-ecological resilience of mangrove-shrimp models under various threats exacerbated from salinity intrusion in coastal area of the Vietnamese Mekong Delta. Int. J. Sustain. Dev. World Ecol. 4509, 1–14. https://doi.org/10.1080/13504509.2020.173185

Trong nước

  1. Quang, C. N. X., Ngô Ngọc Hoàng Giang, Luân, P. Đ. M. H., & Hưng, P. Q. (2021). Ảnh hưởng của đô thị hóa đến quan hệ mưa – dòng chảy tràn: Nghiên cứu điển hình cho lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè, TP.Hồ Chí Minh. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ – Khoa Học Trái Đất và Môi Trường, 39, 1–7. https://doi.org/10.32508/stdjsee.v5iSI1.617
  2. Đức Dũng, T., Quốc Quân, N., Thị Thanh Huệ, N., & Luân, P. (2021). Đánh giá chất lượng nước sông Lá Buông bằng phương pháp thống kê đa biến theo không gian và thời gian. Vietnam Journal of Hydrometeorology, 731(11), 36–53. https://doi.org/10.36335/vnjhm.2021(731).36-53
  3. Thị, Đ., Thúy, D., Dũng, T. Đ., Đặng, P., Hồng, M., Thị, N., & Duyên, T. (2020). Đánh giá tính bền vững sinh kế của nông dân trồng lúa vùng lũ thượng lưu đồng bằng sông Cửu Long. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ – Khoa Học Tự Nhiên, 4, 64–76. https://doi.org/10.32508/stdjns.v4i1.992

Hội thảo

  1. Luan Pham D.M.H., Dung Tran D., Long Ngo H.D., Quang Toan D., Combining object-based image analysis with machine learnig to delineate aquaculture water bodies – A case study in Tam Nong district, Dong Thap province of Viet Nam