GS_TS_PhanDinhTuan

GS.TS Phan Đình Tuấn

Thành viên Hội đồng Viện

Chức danh

Nguyên Hiệu trường, Chủ tịch Hội Đồng trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TPHCM