PGS. TS Huỳnh Thanh Công

PGS. TS Huỳnh Thanh Công

Thành viên Hội đồng Viện

Chức danh

Phó trưởng ban Khoa học & công nghệ ĐH. Quốc gia TP. HCM