Ông Trần Thanh Hải

Ông Trần Thanh Hải

Thành viên Hội đồng Viện

Chức danh

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Nutifood