PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt

PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt

Thành viên Ban Cố vấn

Chức danh

  • Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng
  • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Nguyên giám đốc ĐH. Quốc gia TP. HCM