TS. Trương Nhi

Quản lý dự án cao cấp

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Chuyển đổi công nghệ và năng lượng,

Đô thị bền vững,

Kinh tế tuần hoàn,

Tiêu dùng và sản xuất bền vững

CHUYÊN MÔN

  • Tiến sỹ Khoa học – Đại học Tohoku (Nhật Bản) – Khoa Kinh tế và Môi trường Luận văn: Rào cản kỹ thuật – xã hội đối với tiêu dùng bền vững: Nghiên cứu trường hợp giao thông đô thị ở các quốc gia Châu Á đang phát triển
  • Thạc sỹ Khoa học – Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan) – Khoa Đổi mới và Đô thị Bền vững Luận văn: Đánh giá năng lực Chương trình Nhãn Sinh thái: Nghiên cứu trường hợp Nhãn Sinh thái Việt Nam
  • Cử nhân Khoa học – Đại học Quy Nhơn University (Việt Nam) – Khoa Ngôn ngữ

MỘT SỐ CÔNG BỐ KHOA HỌC

  1. Truong, N., Trencher, G., Yarime. M, Barrett B. & Matsubae, K. Rào cản đối với việc sử dụng xe ô tô điện và xe máy điện tại quốc gia đang phát triển: Nghiên cứu trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. – Đang được xem xét bởi Tạp chí quốc tế “Technological Forecast and Social Change”.
  2. Trencher, G., Rinscheid, A., Rosenbloom, D., Koppenborg, F., Truong, N., & Temocin, P. Hệ thống hoá phạm trù nghiên cứu mới nổi “Loại bỏ”. – Đang được xem xét bởi Tạp chí quốc tế One Earth.
  3. Trencher, G., Rinscheid, A., Rosenbloom, D., Truong, N., (2022). Đánh giá hệ thống sự gia tăng của quy trình “Loại bỏ” như một cách tiếp cận quan trọng cho quá trình khử cacbon. – được chấp nhận bởi tạp chí quốc tế “Environmental Research Letters
  4. Truong, N., Trencher, G., & Matsubae, K. Khóa kỹ thuật-xã hội gây ra tiêu dùng không bền vững ở đô thị như thế nào? Khuôn khổ và nghiên cứu điển hình về giao thông ở Bangkok. Công bố trên Tạp chí Quốc tế Frontiers in Sustainable Cities, 4, 770984. (2022).
  5. Trencher, G., Truong, N., Temocin, P., & Duygan, M. Quá trình chuyển đổi bền vững từ trên xuống: Các tác nhân đương nhiệm thúc đẩy quá trình phổ biến xe điện ở Trung Quốc, Nhật Bản và California như thế nào? Công bố trên Tạp chí Quốc tế Energy Research & Social Science, 79, 102184. (2021).
  6. Trencher, G., Rinscheid, A., Duygan, M., Truong, N., & Asuka, J. Xem xét lại khóa carbon trong hệ thống năng lượng: giải thích trường hợp điển hình điện than ở Nhật Bản. Công bố trên Tạp chí Quốc tế Energy Research & Social Science, 69, 101770. (2020).