TS. Phùng Quốc Huy

Chuyên gia cộng tác cao cấp

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Cô lập khí CO2 xuống vỉa than.
  • Độ thẩm thấu khí, khả năng hấp thụ khí CO2 của vỉa than.
  • Kinh tế các bon tuần hoàn (4R) và trung hòa các bon.
  • Giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng.
  • Các giải pháp giảm thiểu phát thải khí Carbon trong thành phố.
  • Tháo khí mê tan từ các mỏ than hầm lò, an toàn mỏ, thông gió mỏ.
  • Nâng cao an toàn bằng phương pháp đánh giá và quản lý rủi ro, Kaizen-5S.
  • Kinh tế năng lượng.

CHUYÊN MÔN

Tiến sỹ Kỹ thuật, chuyên ngành Tài nguyên trái đất

Tiểu sử

Phùng Quốc Huy là một nhà nghiên cứu về năng lượng hóa thạch. Ông tốt nghiệp ngành Khai thác mỏ tại trường đại học mỏ địa chất năm 1999. Sau đó, ông làm việc tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và tham gia dự án do JICA (Nhật Bản) tài trợ liên quan đến An toàn khí mỏ than. Năm 2004, Ông sang Nhật Bản thông qua học bổng của chính phủ Nhật Bản để theo học sau đại học và bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ chuyên ngành tài nguyên trái đất tại Đại học Kyushu (Nhật Bản) vào năm 2010. Trở về nước, Ông làm nghiên cứu và quản lý tại Trung tâm An toàn Mỏ – Viện Khoa học Công nghệ Mỏ cho đến năm 2019.

Hiện nay, Ông là Nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APERC), đơn vị nghiên cứu trực thuộc Nhóm làm việc về Năng lượng của APEC.

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU

Takashi, Kuriyama, Phung Quoc Huy, Salmawati Salmawati, Kyuro Sasaki. (2021). A Threshold Line for Safe Geologic CO2 Storage Based on Field Measurement of Soil CO2 Flux. Journal of Carbon Research, vol 7(2):34.

Phung Quoc HUY­, Kyuro SASAKI, Yuichi SUGAI, Nguyen Van Hau. (2010). Fundamental parameters for CO2 enhanced coalbed methane recovery in a deep and unminable coal seam in Quang Ninh coalfield, Vietnam. Proceeding of International Mining Conference, Halong 23-25 Sept 2010, pages 419-424.

Phung Quoc Huy, Kyuro Sasaki, Yuichi Sugai, Maneeintr Kreangkrai, Tayfun Babadagli. (2010). Numerical Simulation of CO2 Enhanced Coal Bed Methane Recovery for a Vietnamese Coal Seam, Journal of Novel Carbon Resource Sciences, Vol 2, pp 1-7 Sept 2010.

Phung Quoc HUY, Kyuro SASAKI, Yuichi SUGAI, Satoshi ICHIKAWA. (2010). Carbon dioxide gas permeability of coal core samples and estimation of fracture aperture width, International Journal of Coal Geology, 83:1-10, 2010.

Phung Quoc HUY, Kyuro SASAKI, Yuichi SUGAI, Takashi KIGA, Masaji FUJIOKA, Tomio ADACHI. (2009). Effects of SO2 and pH Concentration on CO2 Adsorption Capacity in Coal Seams for CO2 Sequestration with Considerations for Flue Gas from Coal-Fired Power Plants; Journal of Canadian Petroleum Technology, October 2009, Vol 48, No. 10, pp 58-63

Phung Quoc HUY, Kyuro SASAKI, Yuichi SUGAI; Gas Adsorption Capacity to Evaluate CO2 Sequestration Potential in Quang Ninh Coal Field, Vietnam, Proceeding of the 9th International Mine Ventilation Congress, 10-13 Nov 2009, pp: 1031-1040, New Delhi, India

Phung Quoc HUY­, Kyuro SASAKI, Yuichi SUGAI, Satoshi ICHIKAWA, Tayfun BABADAGLI, Visualization Study on Swelling of Coal Matrix in High Pressure CO2, Proceeding of International Symposium on Earth Science and Technology 2009, 8-9 Dec 2009, Fukuoka, Japan.pp:145-150