TS. Nguyễn Minh Tú

TS. Nguyễn Minh Tú

Chuyên gia cấp cao – Trưởng nhóm Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp

 

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Đánh giá mức độ tổn thương và khả năng phục hồi của các hệ sinh thái xã hội-môi trường
  • Thích ứng và thảm thiểu rủi ro thiên tai
  • Kinh tế và chính sách nông nghiệp

Chuyên môn

  • Tiến sĩ Khoa học nông nghiệp, Đại học Bonn, CHLB Đức
  • Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, Đại học Hohenheim, CHLB Đức

  • Kỹ sư Quản lý nghề cá, Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Một số nghiên cứu tiêu biểu

Tu, N.M., Renaud, F. G. and Sebesvari, Z. (2019). Drivers of change and adaptation pathways of agricultural systems facing increased salinity intrusion in coastal areas of the Mekong and Red River deltas in Vietnam. Environmental Science & Policy, 331-348.

Tu, M.N, Renaud, F.G, Sebesvari, Z., Can, D.N (2019). Subjective measurement of resilience of agricultural systems facing increased salinity intrusion in deltaic coastal areas of Vietnam. Ecology and Society. 24(4):19.

Tu, M.N, Zita Sebesvari, Maxime Souvignet, Felix Bachofer, Andreas Braun, Matthias Garschagen, Ulrike Schinkel, Liang Emlyn Yang, Linh Hoang Khanh Nguyen, Volker Hochschild, André Assmann, Michael Hagenlocher (2021). Understanding and assessing flood risk in Vietnam: current status, persisting gaps, and future directions. Journal of Flood risk Management. https://doi.org/10.1111/jfr3.12689.