TS. Nguyễn Kiều Lan Phương

Nghiên cứu viên cộng tác

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Kinh tế tuần hoàn tại đô thị và khu công nghiệp; Đô thị thông minh và áp dụng internet vạn vật.
 • Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất cho rác thải nhựa, rác thải điện tử.
 • Phân tích dữ liệu bằng công cụ thống kê và học máy.
 • Tâm lý học trong lĩnh vực môi trường, giáo dục môi trường định hướng kinh tế tuần hoàn.
 • Ô nhiễm môi trường ven biển do các hoạt động công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản…

Chuyên môn

Tiến sỹ Khoa học Môi trường

Một số nghiên cứu tiêu biểu

 • Nguyen, K. L. P., Chuang, Y. H., Chen, H. W., & Chang, C. C. (2020). Impacts of socioeconomic changes on municipal solid waste characteristics in Taiwan. Resources, Conservation and Recycling161, 104931.
 • Nguyen, K. L. P., Chuang, Y. H., Yu, R. F., Chen, C. Y., & Chen, H. W. (2020). Roles of Socio-Physical Environments on Air Quality Control Policy with Respect to Knowledge, Attitude and Intention. Journal of Cleaner Production, 125735.
 • Nguyen, K. L. P., Chen, H. W., Le, K. L., & Nguyen, X. H. (2019). Case Studies for Maintaining and Enhancing Urban Greenery. In Culture and Environment (pp. 319-341). Brill Sense.
 • Nguyen, K. L. P., Chen, H. W., Yang, C. T., & Kristiani, E. (2020). Implementation of a Respiratory Disease Forecasting Model Using LSTM for Central Taiwan. In Information Science and Applications (pp. 441-450). Springer, Singapore.
 • Chuang, Y. H., Huang, W. J., Nguyen, K. L. P., Chen, W. Y., Yu, R. F., & Chen, H. W. (2019). Redundancy analysis for characterizing the groundwater quality in coastal industrial areas. Environmental Forensics20(1), 77-91.
 • Chen, C. Y., Chen, H. W., Sun, C. T., Chuang, Y. H., Nguyen, K. L. P., & Lin, Y. T. (2020). Impact assessment of river dust on regional air quality through integrated remote sensing and air quality modeling. Science of The Total Environment755, 142621.
 • Kristiani, E., Yang, C. T., Huang, C. Y., Lin, J. R., & Nguyen, K. L. P. (2020). PM2. 5 Forecasting Using LSTM Sequence to Sequence Model in Taichung City. In Information Science and Applications (pp. 497-507). Springer, Singapore.
 • Kristiani, E., Yang, C. T., & Nguyen, K. L. P. (2020, December). Optimization of Deep Learning Inference on Edge Devices. In 2020 International Conference on Pervasive Artificial Intelligence (ICPAI) (pp. 264-267). IEEE.