TS. Huỳnh Thị Phương Linh

Chuyên gia cộng tác cao cấp

CHUYÊN MÔN

  • Xã hội học, Nhân học, Nghiên cứu phát triển

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • Thạc sỹ Quản lý đất và nguồn nước quốc tế
  • Tiến Sĩ nghiên cứu phát triển – xã hội học

Tiểu sử

Tiến sĩ Linh hiện làm công tác nghiên cứu cộng tác với IRD, Viện nghiên cứu phát triển bền vững Pháp, văn phòng tại Hà Nội; giảng viên thường xuyên của dự án WANASEA (Erasmus +). Cô ấy được đào tạo chuyên môn nông học, quản lý nước, và hoàn thành luận án Tiến sĩ về nghiên cứu phát triển tại Đại học Bonn, CHLB Đức năm 2015. Kể từ đó, cô ấy làm việc và nghiên cứu chuyên về các lĩnh vực nhân học, xã hội học về quản lý đất và nguồn nước, tập trung vào khu vực Mekong và Đông Nam Á. Chuyên môn tập trung hiện tại và mối liên hệ giữa các vấn đề về môi trường và bất bình đẳng, cân bằng xã hội, bao trùm các lĩnh vực có liên quan như biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu.

Cô ấy có kinh nghiệp hợp tác với các đơn vị khác nhau thực hiện các nghiên cứu và tư vấn trong các dự án. Điển hình: hỗ trợ Văn phòng biến đối khí hậu Cần Thơ thành công tham gia vào chương trình thành phố có sức chống chịu tài trợ bởi quỹ Rocketfeller (2016), điều phối dự án nghiên cứu về xã hội trong dự án phát triển thủy lợi Phước Hòa do AFD và ADB tài trợ (2016 – 2019), thực hiện bài nghiên cứu về thích ứng chuyển đổi đối với biển đổi khí hậu cho thành phố HCM, trong khuôn khổ dự án điều phối bởi Viện nghiên cứu Liên hiệp quốc về phát triển xã hội (UNRISD) (2019), tham gia vào báo có biến đổi khí hậu của Cơ quan phát triển Pháp viết cho Việt Nam và khu vực (dự kiến hoàn thiện 2021).