TS. Đỗ Thị Hiệp

Nghiên cứu viên cộng tác cao cấp

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Quản lý năng lượng
Thị trường điện cạnh tranh
Chính sách năng lượng
Hệ thống năng lượng tích hợp
Chuyển dịch năng lượng bền vững

CHUYÊN MÔN

  • Tiến sĩ Kỹ thuật, chuyên ngành Các hệ thống năng lượng tích hợp, 2016 – 2021, Đại học Kassel, CHLB Đức, bằng Giỏi. Đề tài “Phát triển cơ chế phản hồi cho thiết kế chính sách năng lượng để đảm bảo tăng trưởng đầu tư điện mặt trời và điện gió bền vững.”
  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, 2012 – 2014, Đại học Ngoại thương, Việt nam. Đề tài “Ứng dụng mô hình hồi quy trong phân tích hoạt động kinh doanh điện năng tại các công ty điện lực phân phối, trường hợp nghiên cứu: Công ty Điện lực Cầu Giấy.”
  • Kỹ sư, chuyên ngành Quản lý năng lượng, 2006 – 2011, Đại học Điện lực, Việt Nam, bằng Giỏi. Đề tài “Chiến lược chào giá của các công ty phát điện trong thị trường phát điện cạnh tranh.”

MỘT SỐ CÔNG BỐ KHOA HỌC

  1. Đỗ Thị Hiệp, 2022, “Phân loại nhà đầu tư trong phát triển điện mặt trời và điện gió tại Việt Nam,” Tạp chí Công thương, ISSN: 08667756, Số 16, Tháng 6/2022, Trang 90 – 97.
  2. Đỗ Thị Hiệp, Clemens Hoffmann, 2020, “Quy hoạch phát triển ngành điện Việt Nam thỏa mãn ràng buộc về mục tiêu giảm phát thải CO2,” Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật năng lượng và Kỹ thuật hệ thống điện lần thứ 6, 2019, Nhật Bản, Tạp chí Báo cáo năng lượng, Elsevier, ISSN: 2352-4847, Quyển 6, Phụ lục 2, 02/2020, Trang 19 – 24.
  3. Đỗ Thị Hiệp, Clemens Hoffmann, 2019, “Ước lượng khoản phụ thu giá điện tương lai khi tích hợp điện gió và mặt trời vào hệ thống điện Việt Nam,” Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật năng lượng và Kỹ thuật điện Châu Á 2019, Trung Quốc, IEEE, ISBN: 978-1-7281-1590-0 (Bản điện tử), 978-1-7281-1589-4 (USB), 978-1-7281-1591-7 (In theo nhu cầu), Trang 263 – 268.
  4. Dương Trung Kiên, Đỗ Thị Hiệp, 2019, “Phát triển phương pháp xây dựng định mức tiêu thụ năng lượng dựa trên quy trình cho ngành nhựa tại Việt Nam,” Tạp chí quốc tế về Lưới điện thông minh và Năng lượng sạch, ISSN: 2315-4462 (Bản in), 2373-3594 (Bản điện tử), Quyển 8, Số 6, Tháng 2019, Trang 688 – 701.
  5. Đỗ Thị Hiệp, Clemens Hoffmann, 2018, “Đổi mới cơ chế điều chỉnh giá điện để hỗ trợ đầu tư vào điện mặt trời tại CHLB Đức,” Hội nghị quốc tế về điện năng và năng lượng tái tạo, 2018, CHLB Đức, E3S Trang hội nghị, eISSN: 2267-1242, Quyển 64, 02007 (2018).
  6. Đỗ Thị Hiệp, 2016, “Xác định các thông số cơ bản của một thống 100% điện năng từ các nguồn năng lượng tái tạo”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ năng lượng, ISSN: 1859-4557, Số 13.