TS. Đặng Kim Sơn

Chuyên gia cộng tác cao cấp

CHUYÊN MÔN

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BẰNG CẤP

Tiến sĩ Nông nghiệp
Học viện Nông nghiệp, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Đặng Kim Sơn là một nhà nông học xuất sắc của Việt Nam. Ông đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan nghiên cứu của Chính phủ Việt Nam. Ông nguyên là Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – một Viện chính sách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Những đóng góp của ông nhận được đánh giá cao của Chính phủ và các đối tác quốc tế. Trong số những ấn bản nghiên cứu và chính sách của mình, đề xuất của ông về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và khu vực nông thôn, với tên gọi “Tam nông” được phê duyệt bởi Chính phủ Việt nam đã trở thành một nghị quyết lớn của Quốc hội về tái thiết nông thôn mới trong cả nước về cơ sở hạ tầng và phát triển cơ sở vật chất, cũng như phát triển con người (lao động, tạo công ăn việc làm…). Với kinh nghiệm phong phú, kiến thức sâu sắc, và một niềm đam mê nghiên cứu nông nghiệp và lòng trắc ẩn đối với nông dân, ông là một nhà kinh tế điển hình – người đã dành cuộc đời mình cho sự phát triển của đất nước.