TS. Đặng Kim Khôi

Chuyên gia cộng tác cao cấp

Nơi công tác

  • Nhà kinh tế – Viện Y tế và Phúc lợi Úc
  • Trợ lý nghiên cứu – Đại học Quốc gia Úc
  • Trợ lý nghiên cứu – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trình độ chuyên môn

  • Tiến sĩ Kinh tế Chính sách – Đại học Quốc gia Úc
  • Thạc sĩ bằng kép Kinh tế Môi trường, và Kinh tế Quốc tế và Phát triển – Đại học Quốc gia Úc
  • Cử nhân Luật Kinh tế – Trường Đại học Luật Hà Nội

Tiểu sử

TS. Đặng Kim Khôi là chuyên gia kinh tế của Viện Y tế và Phúc lợi Úc. Trước khi gia nhập Viện, ông là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế Nông nghiệp (AMI) thuộc Học Viện Nông nghiệp Việt Nam. Ông cũng đã có 4 năm (2014-2018) làm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn – cơ quan tham mưu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông có bằng Cử nhân Luật Kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội; hai bằng Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Úc (ANU) về Kinh tế Môi trường, và Kinh tế Quốc tế và Phát triển; và bằng Tiến sĩ về Kinh tế Chính sách tại ANU.

Đặng Kim Khôi là một nhà nghiên cứu cao cấp, có kinh nghiệm và kiến ​​thức phong phú về chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam và các nước ASEAN. Trong hơn 20 năm sự nghiệp, ông đã quan tâm đến nhiều chủ đề nghiên cứu bao gồm quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế và tự do hóa thương mại, phát triển thị trường và chuỗi giá trị, tổ chức và thể chế nông dân, tăng trưởng nông nghiệp và chuyển đổi nông thôn ở các nước đang phát triển. TS. Khôi đặc biệt quan tâm đến các nghiên cứu định lượng sử dụng các cuộc điều tra mẫu lớn, thống kê, kinh tế lượng và mô hình kinh tế. Ông đã chủ trì và điều phối nhiều nghiên cứu ở cấp quốc gia và khu vực. Hơn nữa, TS. Khôi cũng là tác giả của một số ấn phẩm quốc tế, nghiên cứu và báo cáo chính sách.