Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển con người trong bối cảnh giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, và nhà hoạt động vì môi trường chia sẻ các kiến thức, thông tin về các vấn đề liên quan đến phát triển con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và trên thế giới; đồng thời thảo luận những giải pháp chính sách, điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam vì mục tiêu phát triển con người. Do vậy, Ban Tổ chức Hội thảo kính mới các chuyên gia, nhà khoa học quan tâm viết bài cho Hội thảo với thông tin:

  • Thời gian nhận đăng ký tóm tắt bài viết: 30/6/2024
  • Thời gian nhận toàn văn bài viết: 30/8/2024
  • Thời gian tổ chức hội thảo: 25/10/2024
  • Địa điểm tổ chức hội thảo: Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Địa chỉ nhận bài viết:
    Viện Nghiên cứu Con người: ThS. Nguyễn Thị Huệ, email: qlkh_ihs@yahoo.com.vn
    Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn: ThS. Lê Bá Nhật Minh, email: lbn.minh@iced.org.vn
  • Thông tin chi tiết: Giấy mời viết bài

Bài viết có chất lượng tốt sẽ được Ban tổ chức chọn biên tập đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người của Viện Nghiên cứu Con người và/hoặc mời nộp trên tạp chí Quốc tế uy tín (qua hệ thống bình duyệt).

Xin trân trọng cảm ơn./.