Các quyết định của Ủy ban Châu Âu về chiến lược công nghiệp không chỉ quyết định sức mạnh phục hồi mà còn xác định khả năng cạnh tranh phù hợp với các nguyên tắc “Thỏa thuận Xanh” trong 20 năm tới.

Năm cách tiếp cận chính có thể giúp Ủy ban Châu Âu thiết lập một định hướng mang tính chiến lược và hệ thống cho các nhà đầu tư và nhà đổi mới trong ngành. Những điều này dựa trên “EU System Change Compass”, đã được Chủ tịch Ủy ban xác nhận như một hướng dẫn để hiện thực hóa “Thỏa thuận Xanh”.

Đối mặt với các mục tiêu về khí hậu, đa dạng sinh học và ô nhiễm

Chiến lược hiện tại hứa hẹn sẽ giúp các doanh nghiệp của Châu Âu sẵn sàng cho tương lai và góp phần giúp Châu Âu xanh hơn, tiếp cận chuyển đổi số, và tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu. Để làm được như vậy, phải giải thích cho các ngành công nghiệp những điều không thể thay đổi bao gồm: cắt giảm 55% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030, loại bỏ hoàn toàn khí nhà kính vào năm 2050, tăng cường đa dạng sinh học, không gây ô nhiễm và nâng cao thịnh vượng chung.

Tuy nhiên, dự thảo chiến lược hiện tại vẫn chưa kết hợp nhu cầu cắt giảm tiêu thụ nguyên liệu trên quy mô lớn, vì hơn 50% lượng khí thải toàn cầu là do khai thác và chế biến nguyên liệu. Hệ thống phân loại Châu Âu đã phải đối mặt vấn đề này: các tiêu chí được đề xuất để phù hợp với mục tiêu giảm 55% lượng khí thải nhà kính năm 2030 chỉ còn được áp dụng cho lâm nghiệp, năng lượng sinh học và khí đốt nói riêng.

Đặt ra các lộ trình chuyển đổi công nghiệp với “hiệu quả sử dụng tài nguyên là ưu tiên hàng đầu”

Bắt đầu từ “ưu tiên hiệu quả sự dụng tài nguyên” sẽ cung cấp tầm nhìn và hướng đi chính xác. Chiến lược này cần chứng minh cách các ngành công nghiệp có thể cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho xã hội (ví dụ: nhà ở và dịch vụ di chuyển) với các chuỗi giá trị tuần hoàn sử dụng ít tài nguyên hơn và hệ thống sản xuất sạch hơn.

Đảm bảo rằng tất cả các khuyến khích thị trường hỗ trợ chuyển đổi công nghiệp

Chiến lược này giải thích rằng tất cả tiền của EU phải phục vụ cho quá trình chuyển đổi công nghiệp bền vững. Việc thay thế các khoản trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch và cho nền nông nghiệp đang làm suy giảm tự nhiên nên được ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, cần tăng cường đầu tư và thúc đẩy các chương trình đổi mới sáng tạo trên tất cả các hệ sinh thái kinh tế và ở mọi quy mô doanh nghiệp.

Tiếp cận các nhà lãnh đạo tương lai

Chiến lược năm 2020 cam kết gắn kết ngành, tạo quyền sở hữu và tìm ra giải pháp giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Do vậy, chiến lược phải đầu tư vào doanh nhân kể cả nhỏ hay lớn mà đang hình thành nên các ngành công nghiệp của tương lai như: hydro “sạch”, thép “xanh”, hàng không “carbon thấp”, hệ thống di chuyển “tuần hoàn”, và vật liệu “tuần hoàn”.

Đo lường những gì thực sự quan trọng

Chiến lược công nghiệp của EU phải phản ánh nhu cầu chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên GDP sang áp dụng các chỉ số mới để đánh sự thịnh vượng trên toàn Châu Âu bao gồm: sử dụng tài nguyên bền vững, công bằng, và thịnh vượng lành mạnh.

Nguồn: https://www.euractiv.com/section/circular-materials/opinion/recover-today-lead-for-2030-a-future-fit-industrial-strategy-for-europe/

Tóm dịch: THS. Lê Bá Nhật Minh, Nghiên cứu viên ICED