Ngày 19 tháng 11 năm 2021, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (Nguyễn Hồng Quân, Từ Minh Thuận, Nguyễn Bảo Trân, Trần Thị Diễm Phúc, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Kiều Lan Phương) đã trình bày một số vấn đề liên quan đến xây dựng pháp luật kinh tế tuần hoàn (KTTH) tại Hội thảo “Pháp luật về Kinh tế tuần hoàn – Một số vấn đề đặt ra”. Hội thảo do Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy Ban thường vụ Quốc Hội tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Bài tham luận tại hội thảo của nhóm nghiên cứu có tựa đề “Một số đề xuất định hướng khung pháp lý hỗ trợ chuyển đổi, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”, trong đó tập trung phân tích một số vấn đề về xây dựng pháp luật liên quan đến KTTH. Nhóm nghiên cứu đã trình bày hiện trạng về khung pháp lý KTTH tại Việt Nam và một số nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất một số định hướng khung pháp lý về KTTH cho Việt Nam.