Được lời mời của Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy Ban thường vụ Quốc Hội tham dự Hội thảo “Những vấn đề chung về Kinh tế Tuần Hoàn” ngày 18 tháng 10 năm 2021, nhóm nghiên cứu Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn (Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Minh Tú, Từ Minh Thuận, Lê Bá Nhật Minh, Trần Thị Diễm Phúc, Nguyễn Kiều Lan Phương) đã đóng góp bài tham luận “Kinh tế tuần hoàn đối với doanh nghiệp Việt Nam”.

Nhóm nghiên cứu phân tích các tiềm năng về kinh tế tuần hoàn đối với doanh nghiệp, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực này. Đặc biệt một số khía cạnh liên quan đến khó khăn và giải pháp để doanh nghiệp tham gia phát triển Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Dự kiến trong tháng 11, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục đóng góp bài 2 với chủ đề “Định hướng hoàn thiện pháp luật để chuyển đổi, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn” trong tháng 11 năm 2021.