1. Tham luận Plastic waste management in Vietnam INREF workshop ‘Plastic governance in South-East Asia’ Online conference, 29-30 June 2020.
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Wagenigen
 • Vai trò: Tham gia trình bày và thảo luận
 • Thời gian: 29-30/6/ 2020

 

2. Hội thảo chuyên đề “Kinh tế tuần hoàn: kinh nghiệm thế giới và khả năng thực hiện ở Việt Nam”
 • Đơn vị tổ chức: ICED
 • Vai trò: tổ chức
 • Thời gian: 2/7/2020

 

3. Circular innovation jam 2020 
 • Đơn vị tổ chức: The Incubation Network
 • Vai trò: Cố vấn
 • Thời gian: 18-25/7/2020

 

4. Tham luận “Chuyển đổi số trong lĩnh vực biến đổi khí hậu phục vụ phát triển một số ngành, lĩnh vực tiêu biểu ở Việt Nam”, Hội thảo Quốc gia Kinh tế số – tác động, cơ hội và khả năng tận dụng ở Việt Nam
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Tổ tư vấn thủ tướng chính phủ
 • Vai trò: Gửi bài tham luận, đóng góp kỷ yếu Hội thảo
 • Thời gian: 31/7/2020

 

5. Tham luận “Demonstrating the Viability and Practicality of Integrating Plastic Wastes in Circular Economies in Vietnam” tham gia Online Symposium on Circular Economy and Sustainability Alexandroupolis, Greece
 • Đơn vị tổ chức: INFER – International Network for Economic Research
  Department of Environmental Engineering, Democritus University, Thrace
 • Vai trò: Trình bày chính thức tại Hội thảo
 • Thời gian: 1-3/7/2020

 

6. Khách mời tham gia “Online Kick-Off event Plastic Awareness ReThink Plastic Vietnam”
 • Đơn vị tổ chức: Tổng lãnh sự Hà Lan tại Tp. Hồ Chí Minh
 • Vai trò: Trình bày chính và Thảo luận
 • Thời gian: 1/9/2020

 

7. Hội thảo khoa học: Định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn: Ứng dụng mô hình kết hợp giữa Doanh nghiệp – Chính Phủ – Các Viện/Trường – Cộng đồng địa phương
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ
 • Vai trò: Trình bày chính
 • Thời gian: 9/10/2020

 

8. Trình bày tham luận “Kinh tế tuần hoàn trên thế giới và Việt Nam”
 • Đơn vị tổ chức: Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Tp. HCM, Hội nước và Môi trường Tp. HCM
 • Vai trò: Diễn giả
 • Thời gian: 2/10/2020

 

9. Diễn đàn tham vấn Thanh niên Hành động vì Khí hậu
 • Đơn vị tổ chức: Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển – CHANGE
 • Vai trò: Diễn giả
 • Thời gian: 2/10/2020

 

10. CAIF Conclave 2020 session titled “The role of policy in enabling and accelerating the transition of the textile and apparel industry towards circularity in the Global South” 13th Sankalp Global Summit 2020
 • Đơn vị tổ chức: Sankalp Global Summit
 • Vai trò: Diễn giả
 • Thời gian: 6/11/2020

 

11. Trình bày tham luận “Circular economy:learnings from europe and lessons for Vietnam” Diễn đàn Kinh tế và Thương mại Việt – Đức (Vietnamese-German Economics and Trade Forum) (Hà Nội, ngày 11-12/11/2020)
 • Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Viện Friedrich Naumann vì Tự do (Friedrich Naumann Foundation)
 • Vai trò: Diễn giả
 • Thời gian: 11-12/11/2020

 

12. Nền Nông nghiệp và Kinh tế tuần hoàn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long – Thách thức & Cơ hội
 • Đơn vị tổ chức: Nền Nông nghiệp và Kinh tế tuần hoàn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long – Thách thức & Cơ hội Đại sứ quán Hà Lan
 • Vai trò: Diễn giả
 • Thời gian: 2/12/2020

 

13. Trình bày tham luận “Kinh tế tuần hoàn, cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm triển khai từ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn” tại Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn – xu hướng phát triển bền vững”
 • Đơn vị tổ chức: Học viện chính trị khu vực II, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
 • Vai trò: Hỗ trợ tổ chức, diễn giả và điều hành hội thảo
 • Thời gian: 2/12/2020