LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Chiến lược kinh doan, phân tích kinh doanh
Thiết kế, quản lý dự án
Quản lý chương trình
Tư vấn quản lý tài chính
Quy trình điều hành doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ

  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế, Amsterdam Business School (ABS)
  • Quản lý tài chính quốc tế, Hes Amsterdam, School of Economic Studies)