TS. Jasmine Trang Ha

Nghiên cứu viên cộng sự

Lĩnh vực Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu

Chuyên môn

  • Ph.D. University of Minnesota, Twin Cities Sociology (2019)
  • M.A. University of Minnesota, Twin Cities Sociology, minor in Population Studies (2015)

  • B.A. Nanyang Technological University, Singapore Sociology (2010)

Một số nghiên cứu tiêu biểu


Các dự án đang thực hiện