International Conferences

Le Thi Kim Oanh, Nguyen Hong Quan, 2020. Plastic waste management in Vietnam INREF workshop ‘Plastic governance in South-East Asia’ Online conference, 29-30st June 2020.

Nguyen Hong Quan, Lee Chan, Jeroen Rijke, Liliane Geerling, Wolfgang Koeblinger, Sjoerd van der Meulen, 2020. Demonstrating the Viability and Practicality of Integrating Plastic Wastes in Circular Economies in Vietnam. Symposium on Circular Economy and Sustainability Alexandroupolis Thrace, Greece July 1-3, 2020.

Nguyễn Hồng Quân, 2020. Circular economy: learnings from europe and lessons for Vietnam. Diễn đàn Kinh tế và Thương mại Việt – Đức (Vietnamese-German Economics and Trade Forum) (Hà Nội, ngày 11-12/11/2020).

Domestic Conferences

Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Đức Công Hiệp, 2020. Chuyển đổi số trong lĩnh vực biến đổi khí hậu phục vụ phát triển một số ngành, lĩnh vực tiêu biểu ở Việt Nam. Hội thảo Quốc gia Kinh tế số – tác động, cơ hội và khả năng tận dụng ở Việt Nam. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Tổ tư vấn thủ tướng chính phủ tổ chức ngày 31/7/2020.

Nguyễn Hồng Quân, Phạm Phú Trường, Đặng Thương Huyền, Jason Nguyễn, Jasmine Hà, Phan Đức Thải. Mô Kinh tế tuần hoàn: từ yêu cầu đến thực tiễn tại Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kinh tế tuần hoàn – xu hướng phát triển bền vững”. Học viện chính trị khu vực II, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 17/11/2020.

Nguyễn Hồng Quân, 2020. Kinh tế tuần hoàn tại Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Hội thảo khoa học: Định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn: Ứng dụng mô hình kết hợp giữa Doanh nghiệp – Chính Phủ – Các Viện/Trường – Cộng đồng địa phương. Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ ngày 9/10/2020.

Nguyễn Hồng Quân, 2021. Kinh tế tuần hoàn, góc nhìn từ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn. Hội nghị “Kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”. Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Aston (Vương quốc Anh). Đà Nẵng, 19/1/2021.