Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình tái chế chất thải rắn tại Việt Nam

Rác thải rắn thông thường được phân loại một cách đơn giản: rác thải rắn...

Domestic publications

2022 Lê Tân Cương, Nguyễn Văn Phước, Đỗ Thị Thu Huyền, Trần Thị Diễm Loan,...

ICED first publication in Cleaner Production

Dr. Nguyen Kieu Lan Phuong, Research Associate at ICED, has recently published the paper “Roles...