ICED and WEC-VN published the World Energy Council Issues Monitor 2021: Vietnam

Institute for Circular Economy (ICED), Vietnam National University – Ho Chi Minh City and Vietnam...

Nhóm nghiên cứu ICED đóng góp tham luận tại hội thảo “Những vấn đề chung về Kinh tế Tuần Hoàn”

Được lời mời của Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy Ban thường vụ Quốc Hội...

Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình tái chế chất thải rắn tại Việt Nam

Rác thải rắn thông thường được phân loại một cách đơn giản: rác thải rắn...