TS. Đặng Thương Huyền

Tiến sĩ (2010): ngành Kỹ thuật Môi trường và Đô thị, Trường Đại học Kyushu,...

TS. Trần Thiện Khánh

PhD in Material Sciences and Engineering by Feng Chia University, Taiwan...

THS. Lê Bá Nhật Minh

- Master of Supply Chain Management – Sydney Business School, University of Wollongong...

THS. Trần Thị Diễm Phúc

Master of Science in Environmental Management, School of Design and Environment, National University of Singapore,...

TS. Nguyễn Kiều Lan Phương

Doctoral degree in Environmental Science...

THS. Bùi Lê Thanh Khiết

Master of Science in Environmental Sanitation, Falculty of Bioscience, Ghent University, Belgium...

TS. Lê Quang Dũng

PhD in Aquatic Bioscience, University of Tokyo, Japan...

TS. Nguyễn Minh Tú

Tiến sĩ Khoa học nông nghiệp, Đại học Bonn, CHLB Đức...