Ngày 15 tháng 07 năm 2022, Bộ Công Thương đã tổ chức “Hội nghị Toàn quốc về sản xuất và Tiêu dùng Bền vững năm 2022” tại thành phố Đà Nẵng. Đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED) đã trình bày báo cáo và chia sẻ với các đại biểu tham dự hội nghị các nội dung liên quan đến việc xây dựng bộ chỉ số đo lường mức độ sản xuất và tiêu dùng bền vững cho doanh nghiệp và việc lồng ghép các tiêu chí kinh tế tuần hoàn vào các mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững.


Đọc thêm về sự kiện tại: https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/day-manh-cac-hoat-dong-ve-san-xuat-va-tieu-dung-ben-vung-tu-trung-uong-den-dia-phuong.html