2021

  1. Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Kiều Lan Phương, Trần Thị Diễm Phúc, Bùi Lê Thanh Khiết, Đặng Thương Huyền, 2021. Một số trao đổi liên quan đến quy định kinh tế tuần hoàn trong Dự thảo hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Tạp chí Môi trường. Tổng cục Môi trường số 7/2021.
  2. Trần Thiện Khánh, 2021. Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình tái chế chất thải rắn tại Việt Nam. Bản tin sản xuất và tiêu dùng bền vững. Văn phòng sản xuất và tiêu dùng bền vững. Số 2/2021. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương.
  3. Nguyễn Hồng Quân, Đặng Thương Huyền, Jason Nguyễn, Jasmine Hà, Phan Đức Thái, Phạm Phú Trường, 2021. Một số vấn đề về phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam. Số 1 + 2, trang 49 – 51

2020

  1. Lưu Thị Tặng , Nguyễn Thị Ngọc Hạnh , Trần Đức Dũng, Nguyễn Hồng Quân, 2020. Đánh giá tác động của xâm nhập mặn đến hiện trạng sản xuất nông nghiệp tỉnh Bến Tre: nghiên cứu điển hình mô hình sinh kế bưởi. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 11/2020.
  2. Nguyễn Minh Tú , Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Thị Thanh Duyên, 2020. Chuyển đổi các mô hình sinh kế trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong bối cảnh gia tăng xâm nhập mặn. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 11/2020.
  3. Ngô Hoàng Đại Long , Nguyễn Thị Thanh Duyên , Phạm Đăng Mạnh Hồng Luân, Nguyễn Hồng Quân, 2020. Phát triển bền vững mô hình sinh kế dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 11/2020.
  4. Vũ Quang Trung , Tô Quang Toản, Nguyễn Hồng Quân, 2020. Mô hình thủy động lực và xâm nhập mặn để mô phỏng ảnh hưởng của của phát triển thượng lưu, nước biển dâng và gió chướng đến thay đổi xâm nhập mặn ở Bến Tre. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 11/2020.